Algemene-voorwaarden

Algemeen deel
 

Artikel 1 Definities

 • Opdrachtnemer: zowel de eenmanszaak met aansprakelijkheid, 53 Graden Noord als de Vennootschap Onder Firma met aansprakelijkheid, 53 graden noord, die samenwerken
 • Website: www.werkenopeeneiland.nl.
 • Websitegebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Website.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een relatie aangaat of wenst aan te gaan met Opdrachtnemer met betrekking tot de Website.
 • Start: de besloten vennootschap Start People B.V.  
 • Parco: de besloten vennootschap Parco Payrolling B.V.  
 • Algemene Voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen.

Artikel 2 Algemeen

 1. Door het gebruik van de Website gaat Opdrachtgever of Websitegebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 2. Deze voorwaarden zijn daarnaast van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
 4. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 5. Alle eventuele geschillen zullen aan de bevoegde rechter te Alkmaar? worden voorgelegd.
 6. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 7. De Algemene Voorwaarden zijn onderdeel van alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van partijen. Opdrachtnemer wijst toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk af.
   

Artikel 3 Doel

De Website bestaat uit onder andere een vacaturebank waarop zowel werknemers als Start People kunnen reageren alsmede een informatief deel waarin achtergrondinformatie wordt gegeven over de arbeidsmarkt op de Waddeneilanden.

 

Artikel 4 Links naar derden Sites

Op de Website zijn links en verwijzingen opgenomen naar webSites van derden. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die webSites.

 

Artikel 5 Gebruik van de Website

 1. Websitegebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving.
 2. Het is Websitegebruiker niet toegestaan de Website of een onderdeel daarvan te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemd is.
 3. Websitegebruiker zal zich onthouden van gedragingen die Opdrachtnemer en/of overige Websitegebruikers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval - doch niet uitsluitend – verstaan het hinderen van andere Websitegebruikers in het gebruik van de Website c.q. het hinderen van de werking van de Website.
 4.  

Artikel 6 Privacy

 1. Websitegebruiker is zich ervan bewust dat de Website persoonlijke gegevens van andere Websitegebruikers bevat en zal de hem eventueel ter beschikking gestelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen.
 2. Websitegebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van de Wet bescherming persoonsgegevens en Privacyverklaring. Websitebeheerder zal de gegevens alleen voor intern gebruik inzetten (nieuwsbriefmailing) en niet doorzetten naar derden.
 3. Opdrachtnemer mag wijzigingen aanbrengen in de (toegang tot de) diensten die zij via de Website aanbiedt. Opdrachtnemer zal dergelijke wijzigingen tijdig kenbaar maken aan de Websitegebruikers.
 4.  

Artikel 7 Uitsluiting

 1. Opdrachtnemer gaat over tot onmiddellijke uitsluiting van Websitegebruiker, indien er sprake is van een gedraging in strijd met deze Algemene Voorwaarden of wanneer op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de Website of de via de Website aangeboden faciliteiten.
 2. Indien daarvoor aanleiding is, zal Opdrachtnemer ook de internetserviceprovider van Websitegebruiker op de hoogte stellen van de gedraging(en) van Opdrachtgever.
 3.  

Artikel 8 Onderhoud/Storingen

 1. Opdrachtnemer spant zich in om Websitegebruiker ononderbroken toegang tot de Website te verschaffen.
 2. Opdrachtnemer kan (onderdelen van) de Website echter zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. Opdrachtnemer zal dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder courante uren laten plaatsvinden.
 3.  

Artikel 9 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten op de door Opdrachtnemer geplaatste teksten, foto's, afbeeldingen, software, ontwerp, merkrechten etc., berusten bij de Opdrachtnemer, tenzij anders is aangegeven.
 2. Het is Websitegebruiker niet toegestaan (delen van) teksten en hyperlinks van de Website te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking te stellen, tenzij Websitegebruiker hiervoor schriftelijk toestemming van Opdrachtnemer heeft verkregen.
 3.  

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van de Website door Websitegebruiker vindt plaats voor eigen rekening en risico. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit de beschikbaarheid en/of het gebruik van de Website, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn medewerkers.
 2. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor virussen in een door Websitegebruiker verzonden of ontvangen e-mail of bericht.
 3. De informatie op de Website kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. Opdrachtnemer raadt Websitegebruiker aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.
 4.  

Opdrachtgevers

Artikel 11 Gebruik van de Website

 1. Opdrachtgever zal de vacaturebank van de Website en de daarin ter beschikking gestelde (persoons)gegevens slechts gebruiken voor het plaatsen van cv's.
 2. Opdrachtgever zal zich onthouden van gedragingen die Opdrachtnemer en/of overige Opdrachtgevers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval - doch niet uitsluitend - verstaan:
  1. Het aanpassen, verwijderen of onbruikbaar maken van gegevens van andere Opdrachtgevers.
  2. Het ongevraagd verzenden van e-mails naar andere Opdrachtgevers die geen verband houden met het plaatsen van vacatures van Opdrachtgever of het doen van sollicitaties.
  3. Het - eventueel met hulpmiddelen - selecteren en gebruiken van vacatures en/of gegevens van andere Opdrachtgevers voor andere doeleinden dan omschreven in het voorgaande lid.
  4. Het doen van reclame-uitingen.
  5. Het doen van politieke uitlatingen.
  6. Het doen van bedreigende, discriminatoire, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen.
  7. Het handelen in strijd met enig wettelijk voorschrift.
  8.  

Artikel 12 Totstandkomen van overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer meldt zich aan, door contact op te nemen met een van de contactpersonen van de Website, middels het invullen van het contactformulier op de website de Website of door persoonlijk contact (gesprek of telefoon).
 2. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever desgevraagd een schriftelijk aanbod doen in de vorm van een offerte. Hierin zal de prijs en de duur van de plaatsing van de vacature worden opgenomen.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 4. Prijzen zijn uitgedrukt in Euro en exclusief omzetbelasting.
 5. Opdrachtnemer is ook na het sluiten van de Overeenkomst bevoegd kennelijke fouten in de prijsstelling te corrigeren, wanneer deze prijsstelling evident onjuist is en berust op een kennelijke verschrijving of publicatiefout.
 6. Aanmeld procedure: werkgevers kunnen de vacature zelf aanmelden via een formulier, kiezen voor type pakket vacatures, in een automatisch gegenereerde email verschijnt een link om direct te betalen. Daarna is de aanvraag volbracht en wordt de vacature geplaatst.
 7.  

Artikel 13 Inhoud van overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer

 1. Opdrachtgever gaat met Opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht aan, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt tot plaatsing van een vacature op de Website tegen een betaling van een overeenkomen prijs voor een overeengekomen duur. Het compleet (her)schrijven van de vacaturetekst is exclusief. Hiervoor wordt een bedrag á € 35.- voor gerekend.
 2. De verplichting van Opdrachtnemer tot nakoming vangt aan op het moment dat de betaling van de prijs door Opdrachtnemer is ontvangen.
 3. De vacature wordt opgesteld door Opdrachtgever en dient te voldoen aan de bepalingen van artikel 16.  
 4. Opdrachtnemer verbindt zich slechts tot het plaatsen van de vacature en uitdrukkelijk niet tot actieve bemiddeling. Opdrachtnemer biedt daarom geen enkele garantie aan Opdrachtgever dat er een geschikte kandidaat zal worden gevonden binnen de duur van de plaatsing.
 5. Opdrachtgever gaat akkoord met publicatie van haar gegevens, zoals afgegeven aan Opdrachtnemer. Publicatie van deze gegevens door Opdrachtnemer zal geschieden volgens deze Algemene Voorwaarden en de privacyverklaring. 
 6. Opdrachtgever gaat akkoord dat een ieder en dus zowel werknemers als Start People op de vacature kunnen reageren. Opdrachtgever is zich bewust en gaat er mee akkoord dat werknemers zich wel moet aanmelden alvorens zij gebruik kunnen maken van de Website. Echter, kandidaten kunnen pas reageren na inloggen.   
 7. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Dit gaat middels de link in de mail van aanmelding
 8. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 10.  

Artikel 14 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Dit gaat middels de link in de mail van aanmelding
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 4.  

Artikel 15 Verantwoordelijkheid voor de arbeidsovereenkomst met de werknemer of de overeenkomst met Start of Parco

 1. Opdrachtnemer heeft voor Opdrachtgever een inkoopprijs bij Start en Parco bemiddeld. Opdrachtnemer geeft echter geen garantie aan Opdrachtgever voor de prijs die Start en Parco zullen hanteren. Opdrachtnemer kan echter wel een inkoopprijs garanderen. Opdrachtgever is verplicht deze prijzen, reeds afgesproken te accepteren als de Start people kandidaat middels de website wordt voorgesteld op hun vacature.
 2. Het is aan Opdrachtgever enerzijds en Start en Parco anderzijds om een overeenkomst aan te gaan en de inhoud hiervan te bepalen. Opdrachtgever enerzijds en Start en Parco anderzijds kunnen ervoor kiezen geen overeenkomst aan te gaan of dit te doen onder andere voorwaarden dan door Opdrachtnemer op eniger wijze gecommuniceerd.
 3. Opdrachtnemer verbindt zich uitdrukkelijk niet tot het totstandbrengen van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Start of Parco. Opdrachtnemer is daarom niet verantwoordelijk voor de totstandkoming, de inhoud of de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Start en/of Parco. Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat zowel Start en/of Payrol op de inhoud van de overeenkomst met hen, hun algemene voorwaarden van toepassing kunnen verklaren.
 4. De vacature van Opdrachtgever kan worden gevonden door werknemers via de Website. Opdrachtnemer is niet op enige wijze betrokken bij en daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verloop van de sollicitatieprocedure van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtnemer verbindt zich niet tot het totstandbrengen van een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Het is aan Opdrachtgever en de werknemer om de arbeidsrelatie tot stand te brengen en de inhoud daarvan te bepalen.
 1. Opdrachtnemer verbindt zich uitdrukkelijk niet tot het selecteren en werven van een geschikte kandidaat voor Opdrachtgever. Opdrachtnemer is daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de selectie en keuze van een kandidaat.
 1. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor al het geen betrekking heeft op de totstandkoming, de inhoud of de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of voor enige andere gedragingen door de werknemer.
 2.  

Artikel 16 Inhoud vacatures

 1. Een vacature kan slechts de totstandkoming van één dienstverband tot doel hebben. Voor meerdere functies zal de Opdrachtgever meerdere vacatures moeten plaatsen waarvoor meerdere malen de prijs is verschuldigd.
 2. Een vacature, inclusief de in de vacature genoemde eisen, maar ook de selectie door werkgever van kandidaten voor de vacature, mag niet in strijd zijn met het bepaalde in de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
 3. Vacatures moeten zijn opgesteld in de Nederlandse taal.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de vacature, alsmede de daarover door Opdrachtgever verstrekte informatie, juist, volledig en niet misleidend is. In ieder geval zal in de vacature de volgende informatie worden opgenomen:
  1. Functiebenaming
  2. Aard van de werkzaamheden
  3. Urenomvang
  4. Beloningsvorm
  5. Aard van het dienstverband
  6. Ingangsdatum vacature
  7. Contactpersoon en telefoonnummer
  8. Woonruimte beschikbaar?
 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de vacature actueel is en blijft. Bij het vervullen van de vacature of het niet meer beschikbaar stellen ervan, zal Opdrachtgever de vacature zo spoedig mogelijk van de Website verwijderen. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van (een deel van) de overeengekomen prijs in het geval dat de vacature binnen de overeengekomen duur wordt vervuld en wordt verwijderd door Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever mag aan het reageren op een vacature geen kosten voor de sollicitant verbinden.
 7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de vacature te weigeren op andere gronden dan in dit artikel genoemd.
 8.  

Artikel 17 Verantwoordelijkheid voor de inhoud van vacatures

 1. Opdrachtnemer biedt met de vacaturebank van de Website aan Opdrachtgever de mogelijkheid om vacatures te plaatsen. Voor de inhoud van de vacatures is de betreffende Opdrachtgever zelf aansprakelijk. Opdrachtnemer toetst de geplaatste vacatures marginaal en zal bij geconstateerde overtredingen van de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden vacatures zo mogelijk actie ondernemen. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste vacatures.
 2. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de inhoud van de op de Website geplaatste vacatures.
 3. Het e-mailverkeer tussen Opdrachtgevers en Opdrachtnemers onderling vindt plaats voor rekening en risico van de betreffende Opdrachtgevers en Opdrachtnemers.
 4. Een Opdrachtgever die in de vacaturebank van de Website een vacature opmerkt die in strijd is met de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden, wordt verzocht dit per e-mail te melden aan Opdrachtnemer.
 5.  

Artikel 18 Einde van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer verwijdert de vacature aan het einde van de aan de vacature gekoppelde duur, tenzij de betreffende Opdrachtgever voor het einde van die termijn een verzoek heeft gedaan tot verlenging van de looptijd en de daarvoor verschuldigde prijs heeft betaald aan Opdrachtnemer.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
 3.  

Artikel 19 Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden en gedragingen van derden waarvan Opdrachtnemer afhankelijk is of die invloed uit kunnen oefenen op de uitvoering daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.